Onderbouw
juffen Fransijn, Christel en Heleen

update 12 februari 2017

Groep 4

Lezen


We volgen de methode Estafette. Dit is de opvolger van Veilig Leren Lezen uit groep 3.
We bevorderen  het leestempo van de kinderen door veel aan zandloperlezen te doen. Hierbij worden herhaaldelijk dezelfde woordrijen gelezen waarbij het kind in dezelfde tijd verder probeert te komen dan de vorige keer.
Natuurlijk is er ook aandacht voor het lezen van teksten. Hierbij wordt gelet op zorgvuldig lezen en het op toon lezen.
Er is elke week aandacht voor het oefenen van  speciale leesproblemen van het niveau waarop het kind leest.
Bij begrijpend lezen lezen we de teksten van de actuele methode Nieuwsbegrip
Sinds januari maken de kinderen ook opdrachten bij deze methode.
De plus-lezers maken  op het chromebook  bovendien opdrachten die horen bij Nieuwsbegrip XL.Taal

We volgen de methode Taal in Beeld.
In groep 4 krijgen de kinderen voor het eerst taal als apart vak. Hierbij vinden ze opdrachten in een taalboek, die uitgewerkt moeten worden in een werkboek. Dat is best wel even wennen.


Het thema van blok 5 van taal is ‘verhalen’ .
Bij taal komen de volgende onderdelen aan de orde:


Woordenschat
Hierbij worden woorden aangeboden die te maken hebben met ‘verhalen’.
De kinderen leren samengestelde woorden te maken: nieuwe woorden bouwen
en zogenaamde woordparen maken.
De woorden worden  spelenderwijs ingeoefend. In de klas hangen de woorden die aangeboden zijn.

Spreken en luisteren
In blok 5 is er veel aandacht voor het voorlezen van een verhaal en een gedicht. Bovendien wordt het spelen van een toneelstukje geoefend. De intonatie van je stem wordt besproken en in de praktijk gebracht.
Taalbeschouwing
De leerlingen leren dat je op verschillende manieren iets uit kunt leggen:
- alleen met woorden
-alleen met plaatjes
-met plaatjes en woorden
-en soms met gebaren

Schrijven
De leerlingen leren hoe ze een verhaal, een toneelstukje of een gedicht kunnen schrijven. 

Spelling

We geven les uit de methode Spelling in Beeld.
In blok 5 komen de volgende spellingregels aan de orde:
  • Woorden met eer,eur,oor
  • Woorden met meer medeklinkers
  • Woorden met eind ~d, eind ~t
  • Weetwoorden met ei
  • Weetwoorden met ij

Bij de lessen werken we met de kleurenkaart van Klanken in Kleuren. Hierbij leren de kinderen eerst goed te luisteren welke klanken ze horen en daarna schrijven ze de klanken op in de daarbij horende kleuren.

De woorden die aangeboden zijn hangen per moeilijkheid in de klas zodat er ook in een volgende les aandacht aan besteed kan worden. 
In ons lokaal hangt een poster waarop de gekleurde klanken te zien zijn.


Rekenen

We werken met de methode Rekenrijk.
De leerdoelen van blok 7 zijn:

  • Aftrekken zonder en met tienvoudoverschrijding op de lege getallenlijn.
  • Optellen op de lege getallenlijn met rijgen. Hierbij worden eerst de tienvouden erbij geteld en daarna de eenheden.
  • Constructie van de tafel van 8 met de strategieën halveren, één keer meer, één keer minder.
  • Tijd: klokkijken op de analoge klok in uren, hlave uren, kwartieren en minuten.
  • Jaarkalender.

 

Schrijven

Bij het schrijven oefenen we de hoofdletters op de goede manier te schrijven. Ook de verbindingen tussen  de kleine letters blijven belangrijk. De kinderen moeten een tekst in ‘leesletters’  naschrijven in verbonden schrift.