Personeelsgeleding


Dag allemaal,

Wij maken deel uit van de MR op de Kinderkring . In dit stukje willen wij vertellen wat de MR voor ons als leerkrachten betekent. (Voor meer persoonlijke informatie verwijzen we naar het onderdeel team op onze site.)

De MR is een soort ondernemingsraad. Als leerkracht in de MR kunnen we de belangen behartigen die alle personeelsleden aangaan. U als ouder kunt via de oudergeleding uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. Dat die mogelijkheid er is vinden we heel belangrijk en daarom zijn we lid van de MR.
 
De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunt u terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan zo nodig uw standpunten toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.
 
Ook zijn we vertegenwoordigd in de GMR van onze stichting: de Woudse Venen. Een soort ondernemingsraad die gaat over bovenschoolse zaken, zoals: de begroting en de jaarrekening van de stichting. Het personeelbeleid, ICT beleid, veiligheidsbeleid en nog veel meer zaken. De stichting heeft inmiddels 30 beleidsstukken die steeds opnieuw bijgesteld moeten worden.
 
Het is goed dat de zaken op papier zijn gezet. Zo weet iedereen waar die aan toe is en is er duidelijkheid voor ouders, personeelsleden en de directie. 
Met elkaar geven we vorm aan de stichting en daarmee vorm aan het onderwijs van uw en onze kinderen. En dat dit goed gebeurd is van het allergrootste belang.

Carine Dam, Joris van Veen en Margreet Blom