Medezeggenschapsraad


De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht aangaande het beleid op school. Zo komen zaken aan de orde als het schoolplan, het vakantierooster, klachten, veilige schoolroutes en de sollicitatieprocedure. In de MR hebben 3 teamleden en 3 ouders zitting. De oudergeleding wordt middels een verkiezing onder ouders gekozen. De teamleden hebben per toerbeurt zitting.

De MR komt  per jaar ongeveer 5 keer bij elkaar, de vergaderingen zijn in school en openbaar. Belangstellenden zijn vrij om in te lopen, maar mogen niet aan de vergadering deelnemen. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief. Daarnaast maakt de MR middels deze weg ook de agenda van de vergadering kenbaar en doet zij verslag van de vergadering.

In de MR hebben zitting:
Oudergeleding:                                                    Personeelsgeleding:
Irma Hop (voorzitter)                                          Fransijn de Boer 
Amon Bötger                                                        Joris van Veen(afgevaardigde GMR)
Raymond Kwerreveld (afg. GMR)                     Ellen Bultman (secretaris)
 
Wilt u meer weten over weten over de MR? Klikt u dan hier.