CBS De Kinderkring

MR

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) overlegpartner is van de directie. De MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR maar overlegpartner (adviserend en raadplegend).

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

  • schoolplan
  • vakanties
  • begroting
  • formatie
  • schoolgids
  • taken van de leerkrachten
  • vaststellen vrijwillige ouderbijdrage, enzovoort


De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengen, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig project. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school.
Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of het bestuur van Stichting Wijdevenen over allerlei onderwerpen.

Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de hierboven benoemde beleidsterreinen binnen de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld, de tussenschoolse opvang. De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?
Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft. Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel.
Als overkoepeling van de verschillende medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen, kennen we een Gemeenschappelijke MR (de GMR), die zaken behartigt die alle scholen binnen SPO Wij de Venen aangaan. De MR van de Kinderkring vaardigt 1 persoon af naar de GMR.

Openbaarheid MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u kunt deze als toehoorder bijwonen. De data van de vergaderingen worden gepubliceerd in de nieuwsbrief.

De MR is te bereiken via mail: mr.kinderkring@wijdevenen.nl

Invulling MR schooljaar 2018-2019
Oudergeleding:                                                    Personeelsgeleding:
Irma Hop (voorzitter)                                          Fransijn de Boer 
Arnt Friso de Bruijn                                             Joris van Veen(afgevaardigde GMR)
Claudia van Heemskerck Düker                       Ellen Bultman (secretaris)

2019 CBS De Kinderkring

Powered by BasisOnline