CBS De Kinderkring

Sociale Veiligheid

Op de Kinderkring vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor onze medewerkers.  
Stichting WIJ de Venen heeft samen met haar scholen, begeleid door medewerkers van de GGD, een beleidsplan Sociale Veiligheid opgesteld. Het beleidsplan is weergegeven in een Infographic en kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen onze school. 
 
Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. 
M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld (In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn) 
 • Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling: Ellen Bultman (Intern Begeleider) 
 • Contactpersoon: Carine Dam  (Leerkracht) 
 • Manager Sociale Veiligheid: Rick Jansen (Directeur) 

In het beleidsplan zijn drie basisregels op genomen, als uitgangspunt voor het gewenste gedrag dat we bij kinderen willen zien.
 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij.
 • We helpen elkaar.
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving 

Op De Kinderkring gelden al sinds jaar en dag de vertaling van deze regels in de volgende 3 schoolregels die in de school duidelijk zichtbaar zijn:
 • Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 
 • Wees zuinig op alles hier, dan werken/spelen we met veel plezier!
 • Binnen is het wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet!
Aan het begin van ieder schooljaar besteden de leerkrachten veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de schoolregels nog eens te herhalen en met de groep groepsregels en een groepsmissie op te stellen. Deze groepsregels en de groepsmissie worden in de klas opgehangen, zodat er regelmatig op teruggekomen kan worden. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren. Hierbij dient de theorie van Tuckman (groepsdynamica) met de verschillende fases (forming-storming-norming) als basis.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals: 
 • Kanjermethode: methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en anti-pest programma; klik hier voor de link naar het onderwerp Kanjertraining elders op deze website.
 • 'Kriebels in je buik', lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8; 

 • Het SENSOA vlaggensysteem om om te gaan met grensoverschrijdend gedrag; 

Jaarlijks monitoren we de sociale veiligheid. In het najaar door het invullen van de Kanvas vragenlijsten (Kanjermethode) zowel door de leerkrachten als door de leerlingen en in het voorjaar door het afnemen van vragenlijsten van Scholen op de kaart bij de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. 

Soms heeft een kind meer zorg op maat nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan kunnen wij in overleg met ouders vragen of boven-schoolse specialisten met ons meedenken en/of onderzoek uitvoeren. Hierbij kun je onder andere denken aan: GO! voor Jeugd, de onderwijsspecialist/kindercoach van het Samenwerkingsverband of de ambulant begeleider van de AED. " 
Voor contact met GO! voor jeugd is kunt u bellen met nummer: 088-25 42 355 zie ook de website www.goforjeugd.nl
De contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin is:  Elly Sonke  (jeugdverpleegkundige)

Door de realisering van het beleidsplan Sociale Veiligheid en de daaraan verbonden activiteiten heeft De Kinderkring het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat 'Welbevinden en Sociale Veiligheid' en het themacertificaat 'Relaties en Seksualiteit'. Hiervoor zetten wij de al eerder genoemde activiteiten in . 
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.  

 

2019 CBS De Kinderkring

Powered by BasisOnline